Taiteen eri muodot

Kuten tiedämme, taiteella on olemassa lukuisia eri muotoja. Tosin aina ei olla yhtä mieltä siitä, mikä on taidetta ja mikä ei. Itse asiassa se, minkä koemme taiteeksi, riippuu pitkälle yksilön omasta taidekäsityksestä. Mikä toiselle on taidetta, ei välttämättä ole sitä lainkaan jollekin muulle. Lisäksi nykytaiteen myötä taiteen merkitys on muuttunut. Samoin termit taide ja taiteilija ovat kärsineet inflaatiosta. Käymme läpi sivustollamme muutamia yleisesti tunnettuja taiteen muotoja kuvataiteesta valokuvataiteeseen ja sanataiteista taiteelliseen suunnitteluun.

Kuvataide tulee monelle ensimmäisenä mieleen eri taiteenlajeista. Kuvataide yhdistelee, sommittelee ja kuvaa erilaisia silmällä havaittavia muotoja, kuten värejä ja valoja. Kuvataiteet kuuluvat ns. vapaiden taiteiden traditioon. Kuvataide jakautuu usein nykytaiteeseen ja perinteisempiin taiteisiin. Erityisesti nykytaide saattaa myös vedota muihin aisteihin kuin ainoastaan näköaistiin: esimerkiksi ääni voi olla osana taideteosta. Suomen peruskouluissa kuvataiteita opiskellaan omana aineenaan. Kuvataide on korvannut aiemman kuvaamataitoaineen. Sivustoltamme löydät tietoa kuvataiteisiin ja muihin eri taidetyyleihin liittyen.

Maalaustaide

Maalaus on useimmiten kaksiulotteinen esitys, jossa väriainetta on levitetty maalausalueelle. Maalaus poikkeaa piirustuksesta siten, että se perustuu pintoihin, ja useimmiten siinä käytetään enemmän värejä kuin piirustuksessa. Maalaustaiteessa käytetään useita eri tekniikoita: muun muassa öljymaalausta, akryylimaalausta, vesivärimaalausta ja pastellimaalausta. Maalaustaiteen traditio jaetaan usein eurooppalaiseen ja itäaasialaiseen traditioon. Erityisesti eurooppalainen traditio on maailmankuulua, ja museot ympäri maailmaa esittävät eurooppalaisen taiteen kokoelmia. Toisaalta on ehkä sääli, että maalaustaiteen historia on niin Eurooppa-keskeistä.

Suomalainen maalaustaide alkoi kehittyä kansallisuusaatteen noustessa 1800-luvulla. Se on saanut vaikutteita niin idästä kuin lännestä. Suomalaisen taiteen kultakaudella taidetta tehtiin kansallisessa hengessä. Tärkeimmät vaikutteet saatiin Ranskasta. Esimerkiksi Albert Edelfelt yhdisti ranskalaisen impressionismin suomalaiskansallisiin aiheisiin. Luontokuvaus oli kultakauden maalaustaiteelle varsin yleistä. Kansankuvaukseen erikoistuivat Juho Rissanen ja Eero Järnefelt. Symbolistista suuntausta edustivat Magnus Enckell ja Hugo Simberg. Suomen tunnetuimmilla maalaustaiteen taitureilla on varmasti ollut vaikutusta myös muun taiteen kehitykseen Suomessa. Tarjoammekin sivuillamme artikkeleita liittyen laajasti erilaisiin taidemuotoihin.

Valokuvataide

Vaikka valokuvaa ei aina pidetä taiteen lajina, yksi monien valokuvaajien tavoite on pyrkiä taiteelliseen ilmaisuun. Valokuvan arvostus taiteena on noussut viime vuosina. Tunnettuja valokuvaajia ovat muuan muassa Robert Doisneau, Henri Cartiero Bresson, Sebastião Salgado ja Steve McCurry. Valokuvaus on taiteen muoto, jota lukuisat ihmiset harrastavat, mutta harva kutsuu itseään valokuvataiteilijaksi. Moni valokuvaaja onkin opiskellut valokuvausta vuosia, mutta tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Valokuvanäyttelyt ovat nykyään erittäin yleisiä, ja parhaat valokuvat voivat olla tuhansien eurojen arvoisia.

Valokuvataide vakiintui Suomessa 1970-luvulta lähtien. Tämän jälkeen Suomeen alkoi syntyä valokuvagallerioita. Ensimmäinen valokuvagalleria oli Helsingissä toimiva Hippolyte. Tätä ylläpiti Suomen valokuvataiteen seura. Ensimmäinen Helsingin ulkopuolelle perustettu valokuvagalleria oli 1981 avattu Oulun rantagalleria. 1980-luvulla näyttelytoiminta Suomessa kasvoi huomattavasti, ja myös valokuvakeskuksia perustettiin. Valokuvakeskukset painottavat näyttelytoimintaa, kun taas kameraseuran pääpaino on valokuvan harrastajien verkostoitumisessa ja myös koulutustoiminnassa. Valokuvataiteet ja sen mukaantulo osana nykytaidetta tapahtui lopullisesti 1990-luvulla. Valokuvataide on yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka taide muuttuu kehityksen mukana.

Mediataide

Mediataide hyödyntää sähköisiä viestimiä ja teknologioita. Mediataidetta nimitetään usein uudeksi mediataiteeksi, jotta voidaan tehdä ero muiden medioiden välillä. Taidemuoto kuitenkin hyödyntää jotain välinettä/mediaa tullakseen kuulluksi. Suomenkielinen termi tälle on uusmedia. Mediataiteeseen kuuluu usein tietty kriittisyys mediaa kohtaan, joka pohjautuu Marshall McLuhanin ajatuksiin. Mediataide on hyvin laaja käsite, ja se voi sisältää niin musiikkia, videoita, elokuvaa kuin perinteisiä taiteitakin. Eri taiteenlajit kulkevat siis usein limittäin, ja selvää rajapintaa on välillä vaikea asettaa.

Suomalaista mediataidetta edistää muun muassa AV-arkki, joka on vuonna 1989 perustettu suomalaisen mediataiteen levityskeskus. Keskuksen jäseninä on yli 200 suomalaista mediataiteilijaa. Tavoitteena on edistää mediataiteen ja -kulttuurin asemaa yleisesti Suomessa. Mediataide on oma opintokokonaisuutensa Suomessa lukuisissa eri oppilaitoksissa, mutta usein siitä on käytetty eri nimikkeitä. Mediataidetta on opetettu esimerkiksi Taideteollisessa korkeakoulussa, Lapin yliopistossa, Lahden ammattikorkeakoulun muotoiluinstituutissa ja Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän koulutusohjelmissa. Ne, jotka valmistuvat koulusta, sijoittuvat mediataiteen ja digitaalisen mediateollisuuden alalle.

Teollinen muotoilu

Teollinen muotoilu poikkeaa siinä mielessä monesta muusta taiteesta, että siinä pyritään massatuotantoon. Aiemmin teollinen muotoilu oli lähempänä käsityöläisyyttä, mutta nykyään markkinoinnille annetaan yhä enemmän arvoa, ja brändikäsite on tullut erityisen tärkeäksi. Teollinen muotoilu onkin ehkä lähempänä teknologia- kuin taideteollisuutta; siinä yhdistyy niin kaupallinen-, teknologinen- kuin taiteellinenkin osaaminen. Teollisia muotoilijoita koulutetaan esimerkiksi Aalto-yliopistossa, Lapin yliopistossa ja eri ammattikorkeakouluissa. Välillä on vaikea määrittää, mikä lasketaan taiteeksi. Taide on varmasti kautta aikojen ollut osa arkea, vaikkei sitä tiedostettaisikaan.

Taiteen eri kentät

Kuten huomaamme, taide ulottuu moniin eri elämänalueisiin, ja sillä on monitasoista vaikutusta ihmisten keskuudessa. Taide myös kehittyy jatkuvasti, ja sitä voidaan pitää henkireikänä ihmisille kautta aikojen. Taide tarjoaa siitä nauttiville tai sitä uravalintana pitäville valtavasti mahdollisuuksia. Taiteen arvostus on pysyvää, vaikkei sitä aina huomioidakaan taiteilijoiden palkoissa. Tulevaisuudessa taiteen merkitys voi korostua entisestään. Taide tuo syvyyttä kaikenlaiseen tekemiseen. Sivustoltamme voit lukea monesta eri taiteen lajista. Toivomme, että tekstimme ovat sekä hyödyllisiä että antoisia lukijoilleen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *